به وب سایت شرکت جهان آسا الیاف خوش آمدید.

الیاف پرقو


ضخامت : 3 دنیر تا 15 دنیر
طول : 32 میلیمتر تا 64 میلیمتر

Range of Use: Sofa Back Cushions, Cushions, Art Works
رنگ : سفید
Character: Better Opening and Recovery than PP, Better Limberness, Anti - Extrusion


تعداد بازدید : 5983