الياف حلاجي مخصوص

نام محصول الیاف مخصوص
مشخصات نرم و لطیف ، درجه 2
رنگ سفید
گونی گونی جهان سان چاپ سبز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان