الياف حلاجي سوپر

نام محصول الیاف سوپر
مشخصات زبر و پر حجم ، درجه 2
رنگ سفید
گونی گونی جهان سان چاپ سبز
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان