الياف حلاجي سهند

نام محصول الیاف سهند
مشخصات نرم ولطیف، درجه 2
رنگ سفید
گونی گونی جهان استار چاپ آبی
جهت مصارف بالش و کالای خواب ، مبلمان